miércoles, 21 de enero de 2009

EL NOSTRE PROGRAMA: AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ


El sistema agrícola ( i ramader ) mundial, basat en l´abús dels adobs quimics i pesticides està portant a una situació en la que, al Nord desenvolupat es produeixen excedents alimentaris a costa del deteriorament irreversible dels sòls, mentre que l´agricultura tradicional europea i la del tercer món desapareix, al no poder competir amb els productes més barats de l´agricultura quimica, abocant a les poblacions del Sud a la fam. Enfront l´agricultura que nomès busca augmentar la producció a costa del que sigui ( generalment a costa de mineralitzar i degradar els sòls ), el MSR propugna una agricultura orientada cap a una producció de qualitat per al mercat interior. D´aquesta manera garantim la conservació dels recursos agrícoles ( sòl, aigua, diversitat d´espècies … ). Els agricultors tenen que estar segurs de que el seu treball en benefici de la conservació del sòl, l´aigua, la varietat d´espècies,etc., serà valorada per la societat, mitjançant subvencions específiques. Aquestes subvencions tenen igualment que ésser retiraders de les pràctiques agrícoles excedentàries i/ó contaminants dels recursos agrícoles. Aquesta mateixa filosofía té que informar a la pesca, on la recuperació dels bancs esquilmats, i la moratoria d´espècies seràn acompanyades de plans de viabilitat per la flota pesquera. Les propostes del MSR es centraràn en:

Desenvolupar un Pla Nacional per al Sector Primari concertat amb els agents socials implicats per a aconseguir la progressiva i no traumàtica transformació del Medi Rural, mitjançant polítiques de agro-industrialització, subvencions als joves agricultors, foment del turisme rural, infraestructures bàsiques i actuacions de recuperació i defensa del medi ambient.
Articular un marc de participació institucional de les organitzacions agràries i confraries de pescadors a travès de la creació d´un Consell Nacional del Camp i el Mar. Fomentar l´associacionisme entre els productors i la unió de cooperatives, establint ajudes tècniques i econòmiques, i aprofitant les sinergies pròpies de la planificació. La creació d´un Estatut de l´ Agricultor i del Pescador per a garantir la més justa assignació d´ajudes, evitar l´ intrussisme, i dignificar l´activitat agrària, ramadera i pesquera.
Els agricultors, ramaders i pescadors passaràn a formar part del Règim General de la Seguritat Social mitjançant la reforma de la Llei General de la Seguritat Social.
Consideració del Medi Rural com un àmbit estratègic i prioritari de la politica nacional. Rebutjar les propostes d´abandó de terres, i dissenyar politiques actives per a millorar la viabilitat de les possibles alternatives econòmiques així com la qualitat de vida dels seus habitants. Desenvolupar mecanismes que protegeixin els cultius no competitius buscant alternatives a les seves fonts d´ingressos: agro-indústria, agricultura biològica, turisme verd…
Defensar les produccions mediterrànies en les negociacions de la Organització Mundial del Comerç i exigir, dintre de la Unió Europea, un tracte igualitari amb les produccions continentals del nord. Diversificació de produccions agràries i ramaderes.
Crear fons especials per l´adopció de mesures econòmiques de carácter urgent en el cas de pestes, epidèmies o variacions de mercat que posin en perill l´estabilitat del sector i la viabilitat de les explotacions ramaderes.
Realitzar una politica efectiva de concentració parcel.lària , corregint els efectes negatius al medi ambient que aquesta transformació produeix, així com la modernització de la maquinària agrícola mitjançant empreses col.lectives d´activitat planificada per les Camares Agràries.
Prohibició de la producció, importació i comercialització d´aliments transgènics
, modificats genèticament o tractats amb procediments bioquimics, per considerar-los una amenaça contra la salut i per a la biodiversitat.
Apostem per una vertebració comarcal del territori nacional, unificant mapes agrari, industrial, educatiu i sanitari, obtenint així una millor coordinació i eficàcia en les feines d´ autogovern i descentralització progressiva del poder. La Comarca, com a entorn natural i tradicional, es convertiría així en el marc adequat per al desenvolupament del medi rural.
Fomentar les repoblacions forestals amb espècies auctòctones; protecció de les especies vegetals de valor i defensa de les races ramaderes autòctones. La conservació de boscos, costes i demès entorns naturals comptarà amb l´ajuda imprescindible d´un Sistema Nacional de Voluntariat.

El MSR ante las europeas


Ante las próximas elecciones europeas de junio del 2009.Tal y como afirmamos hace ya varios meses el Movimiento Social Republicano (MSR) tiene la intención de presentarse a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del mes de Junio.En efecto, el MSR siendo consecuente con su voluntad europeísta no puede ni debe faltar a esta cita. Sabemos de las dificultades que nos encontraremos ante las trabas legales a las que tenemos que hacer frente los partidos pequeños. Somos, también, conscientes de que con los escasos medios con los que contamos nuestro papel en estas elecciones será limitado. Pero nos mueve la ilusión y nuestros principios. El valor de nuestras ideas no se mide con votos, pero estos son necesarios para estar presentes en la vida política española y europea.Es por todo ello, que hacemos un llamamiento a todos los amigos, simpatizantes y militantes del MSR para que colaboren y participen decididamente. El MSR es una herramienta necesaria, y de todos depende de que siga su andadura.Todos sabéis que para poder presentarse es necesaria la firma de 50 cargos electos. Es pues, imprescindible que entre todos los consigamos. Necesitamos, como no, aportaciones económicas para realizar una campaña digna y comprometida. Necesitamos, también, que colaboréis activamente en el desarrollo de la campaña.El MSR tiene claro de que es necesario que la voz de los europeístas patriotas y socialistas se oiga más fuerte que nunca, abre su lista electoral y la participación activa, a todas aquellas personas independientes que se sienten identificados con las bases de nuestro programa electoral.Si te sientes profundamente español, amas tus raíces identitarias de tu tierra y consideras a Europa tu Patria política.Si crees en una Europa donde prevalezca el interés social de todos los trabajadores europeos. Una Europa que luche para enterrar al capitalismo y no para salvarlo. Si crees en una Europa para los europeos, que ponga freno a la inmigración extraeuropea. Una Europa que devuelva a sus respectivos países a todos los inmigrantes ilegales, hayan sido regularizados o no. Si crees en una Europa libre, fuerte e independiente. Una Europa que deje de ser títere de los EEUU y de Israel. Una Europa sin mercaderes ni usureros. Si sueñas con una Europa que recupere su grandeza.Si quieres una Europa que niegue la entrada de Turquía e Israel a la Unión Europea. Si quieres la Europa defensora de los Valores europeos. Si quieres, en definitiva, una Gran Europa en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo militar, debes de ayudarnos a Construirla.Únete a la propuesta del MSR. Colabora con nosotros. Organiza grupos de independientes que apoyen al MSR. Consigue aportaciones económicas. Forma parte de nuestra lista electoral. Haz más fuerte la voz del MSR.Comité Central del Movimiento Social Republicanowww.msr.org.esinfo@msr.org.esSede Nacional:C/ Modesto Lafuente, 51, Oficinas. Madrid.Correo postal nacional:Apartado de Correos, 43 -08750 - Molins de ReiCuenta de apoyo:La Caixa 2100 5794 48 0200028512