miércoles, 11 de febrero de 2009

EL NOSTRE PROGRAMA: HISENDA


Un ambiciós projecte de reformes i transformacions com el que pretèn el MSR nomès es pot portar a terme si les diferents administracions i agents disposen de la suficient financiació. Una part fundamental d´aquesta financiació passa per l´acció recaudatòria vía impostos, grabant les activitats no estratègiques, combatint l´insoportable frau fiscal i apel.lant a la solidaritat, amb tributacions més altes que permetin assignar recursos allí on són necessaris encara que això implico una menor disponibilitat individual de despesa. Es tracta de repartir uns majors ingressos “en espècie” a costa d´uns menors ingressos monetàris. Es una aposta difícil perquè contradiu la cultura individualista dominant, però sense dubte, una aposta més solidària, justa i amb un horitzó de futur més favorable per la cohesió social o la vertebració nacional. Per això, el MSR aposta per:

Procedir a una àmplia Reforma Fiscal, que inclogui reduccions per als trams inferiors de l´escala de rentes, donant major pes als impostos directes i rebaixant els indirectes als productes més necessàris per a la població. Es faràn les modificacions precises per a complir aquest objectiu en la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaudació, la Llei de l´Impost sobre el Valor Afegit, la Llei sobre l´Impost de Societats, la Llei del Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats lucratives i de incentius al Mecenatge, la Llei de l´Impost sobre el Patrimoni, Llei d´Impostos Especials, Llei de l´Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Llei de l´Impost sobre Successions i Donacions, Llei del IRPF, Llei de Reforma del Procediment Tributari, així com del desenvolupament reglamentari dels textos legals anteriorment assenyalats.
Creació de l´Impost Ecològic per a activitats contaminants o potencialment perilloses per al Medi Ambient.
Reforma del IRPF per a augmentar la progressivitat fiscal i que paguin més els que més tenen.
Pla per a la dotació de deduccions familiars que signifiquin un augment del salari real de les families amb familiars al seu càrrec
, siguin nens, deficients, minusvàlids o gent gran.
Adequació de l´Impost de Societats a la realitat dels beneficis empresarials, completant amb un impost sobre les grans fortunes i aquelles herències sobre mitjans de producció que afectin a tercers.
Tracte més adequat a la tributació dels autònoms i professionals.
Modificacions a l´IVA que beneficiin els productes de primera necessitat, les activitats artístiques i culturals, i que penalitzin els bens suntuosos i de luxe.
Es fa peremptòria la lluita contra el frau fiscal, i la normalització de la economía sumergida.Aquesta funció inspectora prendrà un carácter estratègic i serà portada per una secció especial del Cos de Comissaris de L´Estat per a delictes fiscals.
Reforma de l´actual Fons de Compensació Interterritorial, transformant-lo en un Fons de Solidàritat Interterritorial, dotat per les comunitats de major nivell de renta, i que els seus fins siguin consensuats per les diferents administracions autònomes.
Les seves dotacions hauríen d´incrementar-se fins a assolir el 10% de la inversió pública de l´Estat. Aquesta reforma arribarà a l´actual Llei del Fons de Compensació Interterritorial, Llei de Incentius Territorials i Llei Orgànica de Financiació de les Comunitats Autònomes.
La completa separació entre Entitats Confessionals i l´Estat, suprimint la financiació pública i tots els privilegis a qualsevol creença religiosa. De la mateixa manera, es suprimiràn les subvencions a altres entitats privades, com ONG´s, associacions, etc.
Derogació de l´actual Llei de Financiació dels Partits Polítics. Els partits polítics tenen que autofinanciar-se de forma legal, clara i transparent, sense rebre cap subvenció pública per part de l´Estat o per lobbys de pressió, éssent en aquest últim cas, de detectar-se o descubrir-se, motiu de fortes sancions.