lunes, 29 de junio de 2009

EL NOSTRE PROGRAMA: SERVEIS SOCIALS


El MSR planteja una política social que contempli una major protecció als més dèbils. L´egoísme social propi de l´individualisme dominant ha fet de la gent gran un estorb despreciant l´immens tresor de la experiència i la memoria; dels discapacitats uns éssers sense futur que representen una càrrega que supera en la majoría de les ocasions, la capacitat de les famílies afectades; de les conseqüències d´una societat malalta (toxicomaníes, sociopatíes,etc.) ha generat malalts socials abandonats al seu destí…
Per a fer front a aquests greus problemes socials es posaràn en marxa dos mecanismes indispensables: les campanyes de concienciació social i educació i l´impuls del voluntariat juvenil, modificant l´actual Llei del Voluntariat, amb l´objectiu de afavorir les estructures i associacions que realitzen aquestes tarees socials i establir un sistema de reconeixement social als voluntaris. Per tot això, el MSR planteja les següents mesures:

Potenciar el Pla d´Atenció a les Persones Grans, en coordinació amb les CCAA, que contempli: una política sanitària preventiva, una red suficient de centres de día amb servei d´estància diürna, l´ampliació del nombre de places en residències públiques, pisos-residències, Servei d´Acollida Temporal Familiar, ajuda al domicili, teleassistència i serveis de companyía.
Equiparar les pensions contributives mínimes al salari mínim interprofessional i les no contributives mínimes al 80% del mateix, reduïnt l´increment de les pensions màximes.
Modificar la Llei General de la Seguretat Social, separar immediatament les fonts de la finançació de les prestacions contributives, dependents de les cotitzacions socials i les no contributives, que passaràn a dependre dels Pressupostos Generals de l´Estat.
El.laborar un Pla Integral per a Persones Discapacitades, que contribueixi, a l´integració total del col.lectiu de disminuïts físics, psíquics i sensorials: atenció sanitària especialitzada, formació de pares i formadors, formació d´intèrprets de llenguatge de signes i guíes de sordocecs, mitjans de transport públic adaptats, vivendes adaptades, centres de dia i ajudes domiciliàries com a alternativa a les residències públiques, compliment de la normativa que obligui reservar llocs de treball per a discapacitats, etc.
Desenvolupar un pla global per a combatre el consum de drogues, on coexisteixin mesures preventives, terapèutiques i de reinserció, combatre la demanda i reforçar la cooperació entre les institucions per a lluitar contra el narcotràfic. Incloure un programa específic per a drogodependències alcohòliques; així com crear programes de reinserció mitjançant mesures per a l´accès al treball, vivenda o formació.
Perseguir i erradicar el joc il.legal, especialment aquelles pràctiques que utilitzin a persones discapacitades com a reclam, per tractar-se d´una manipul.lació indigna de la discapacitat, ademès d´un frau al consumidor i a la Hisenda Pública.
Lluita contra les ludopatíes, evitant la posta en marxa de qualsevol tipus de lotería instantània i similars, que pel seu carácter compulsiu generen greus conseqüències per a les persones afectades.
Campanyes de concienciació social, mesures de desgravació fiscal a la unitat familiar, i ajuda amb personal especialitzat per part dels serveis socials, per a afavorir l´integració de l´ancià al seu propi entorn familiar.
Creació d´una Red de Residències Públiques de la Tercera Edat, amb distribució urbana i rural, capaç d´assumir la demanda generada pels nostres majors.
Creació de centres d´educació infantil de 0 a 3 anys i ampliació i flexibilització dels seus horaris per a cobrir les necessitats d´aquest grup d´edat i de les seves famílies.
Igualment es promourà l´opertura dels centres escolars fora de l´horari escolar per a aquells menors que necessitin asistir a ells, creant serveis d´Atenció, Formació i Cura de menors.