miércoles, 16 de septiembre de 2009

EL NOSTRE PROGRAMA: PYMES


Les petites i mitjanes empreses tenen que iniciar un procès profund de reconversió per la evidència de la seva impossibilitat per competir amb les grans indústries i empreses de distribució. El futur passa per la especialització, la producció de qualitat, l´artesanía, el comerç i els tallers tradicionals i els serveis units al terreny. Tampoc pot oblidar-se la problemàtica del treballador autònom, que per la seva falta de cohesió i déficit organitzatiu, sofreix l´agravi comparatiu amb altres sectors laborals de la producció. El MSR planteja una serie d´iniciatives per a protegir a aquests sectors productius:

Limitar l´instal.lació de noves grans superficies, qual proliferació ha suposat un impacte enorme per als llocs de treball i per la supervivència del petit comerç, incentiva el consumisme compulsiu i de baixa qualitat, i deteriora l´equilibri urbanístic de les nostres ciutats i de la nostra forma de viure.
Donar suport al petit comerç per a que pugui fer front a la situació creada de competència deslleial, apostant per l´eficiència i l´especialització que té que escometre el sector, fomentant l´associacionisme i les unions de detallistes.
Recolzament de forma decidida al Comerç Tradicional
, apostant per la seva modernització i la seva competivitat, com a element de comercialització dels nostres productes.
El.laborar un Pla d´Acció per a les PYMES per a que incorporin les noves tecnologíes, s´associin en consorcis i orientin la seva producció a la qualitat dels productes i serveis. Aquest Pla comptaría amb ajudes fiscals, subvencions a l´inversió condicionades a la creació de treball estable i de qualitat i eliminació de pràctiques empresarials perjudicials.
Referent als treballadors i professionals autònoms:
Introduïr al Pla de Treball un programa específic per a facilitar l´incorporació de parats a l´activitat econòmica a travès de l´autotreball com a treballadors autònoms o creant microempreses. Això anirà acompanyat de tot un mecanisme d´ajudes per a assistència tècnica, plans de viabilitat i transformació d´explotacions.
Facilitar la contractació laboral de familiars, qualsevol que sigui el seu grau de parentesc, per part dels treballadors autònoms, amb reduccions fiscals i de cotitzacions a la Seguretat Social.
Adaptar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals amb la fí de cobrir als autònoms, potenciant els sistemes d´autoevaluació de riscos per a professionals amb menys de sis treballadors i desenvolupar l´anàlisi de riscos en matèria d´autoprevenció per a les activitats professionals més habituals.
Desenvolupar actuacions i ajudes que permetin la sindicalització dels treballadors autònoms.
Impulsar programes amb incentius i ajudes amb l´objectiu d´assegurar la continuïtat de l´activitat econòmica en el moment de la jubilació del titular.
Incloure als autònoms, tant en drets com en deures, en el Règim General de la Seguretat Social, per a garantir unes pensions de jubilació dignes.