viernes, 3 de abril de 2009

EL NOSTRE PROGRAMA: SANITAT


El MSR defensarà el caràcter irrenunciablement públic del Sistema Nacional de Salut, apostant per la consolidació i millora de la sanitat gratuïta i universal. Per això, proposem desmuntar les mesures privatitzadores dels governs anteriors, que fan primar els criteris de rentabilitat econòmica sobre els socials i fan recaure el cost sanitari als usuaris. Mesures que ademès suposen precarització laboral, reducció de serveis i parasitació del sistema públic per asseguradores privades.
El MSR té com a objectiu potenciar la promoció de la salut i estils de vida saludables, propiciant una medicina preventiva que aprofundeixi amb les causes dels problemes sanitaris a travès de campanyes i d´educació sanitària. Per això, apostem per una estructuració de la sanitat que tingui com a base fundamental l´assistència primària i no la medicina d´especialistes que, encara que sent eficaç, resulta agressiva. En aquesta línea d´actuació, les mesures que proposa el MSR es concretaríen en:

Rebutjar la conversió d´hospitals i centres públics en Fundacions, derogant el Reial Decret de Mesures Urgents de Liberalització i Increment de la Competència i realitzant les modificacions oportunes en la Llei General de Sanitat, RD sobre Ordenació de Prestacions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut, RD sobre Organització dels Serveis Territorials de l´Institut Nacional de la Salut, Llei del Medicament i Llei General de la Seguretat Social, que permetin emprendre les reformes que a continuació s´assenyalen.
Portar a terme una profunda reforma de l´atenció primària, augmentar el nombre dels centres de salut, resoldre els problemes en l´atenció d´urgències i completar l´atenció especialitzada en tots els centres, així com incrementar la dotació d´Infermería i atenció domiciliària i implantar el servei de Pediatría en tots els Equips d´Atenció Primària.
El.laboració i desenvolupament d´un Pla de Salut Mental.
Escometre de forma planificada la creació en totes les capçaleres comarcals, una red de centres mèdics d´especialitats de carácter integral
i una dotació de llits d´hospitalització, que completi la descentralització de l´atenció especialitzada i hospitalària, per a preservar les condicions de vida dignes en el medi rural.
Reforma de l´INSALUD per a que es puguin establir de forma immediata convenis amb els serveis de salut de les CCAA limítrofs, que garanteixin l´assistència hospitalària, i no nomès la d´urgències, als usuaris d´aquelles zones que disten excessivàment del seu hospital de referència. El.laborar un Pla per a la comarcalització de l´assistència primària i hospitalària, creant hospitals de caràcter generalista, a les capçaleres de totes les comarques.
Posar en marxa de forma immediata el Servei Nacional d´Emergències, com a centre coordinador dels recursos existents en hospitals i centres de salut per a prestar un servei ràpid i eficaç en situacions d´emergència.
Crear un servei públic de vehícles d´urgència, medicalitzats i amb prefessionals especialitzats, que garanteixi una atenció igualitària en tot el territori nacional.
Modernització dels hospitals provincials, per a donar-los un caràcter més especialitzat.
Així mateix es crearà una Red de Centres Hospitalaris Especials per a determinats tractaments.
Desenvolupament de campanyes cap a la població sobre l´ús racional del Sistema Sanitari amb mesures de sensibilització sobre el cost dels serveis. Així mateix s´actuarà sobre el consum racional dels medicaments.
Fer efectiu el dret de lliure elecció de metge i de centre sanitari, així com la possibilitat d´obtindre una segona opinió mèdica en els diagnòstics.
Es dignificarà la funció dels professionals sanitaris, potenciant la formació i la realització professional, i aplicant amb rigor els reglaments existents sobre incompatibilitats.
Regular jurídicament la utilització del testament vital que deixi fora de perill la consciència i el jurament dels professionals sanitaris.
Obrir un debat interdisciplinar sobre bioètica que permeti obrir i potenciar projectes d´investigació (cèl.lules mare i altres) sense conculcar drets fonamentals.
Implantació de la tarjeta sanitària homologable per al conjunt del Servei Nacional de Salut i la futura Tarjeta Sanitària Europea, com a garantía de la universalitat i el carácter igualitari del nostre Sistema Nacional de Salut.
Desenvolupar la informació Sanitària a Internet.
Extendre el Servei d´Ajuda a Domicili (SAD), tant social com sanitari, de manera que progressivament vagi cobrint un percentatge més gran de la població major de 65 anys.
Potenciar l´Agència de Seguretat Alimentària per a combatre el frau i defensar la salut pública, per al qual s´assignarà una secció del Cos de Comissaris de l´Estat per a la Salut Pública.
Fer un seguiment exhaustíu del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, impulsant el camp de la Medicina del Treball com una part més del Sistema Nacional de Salut. Creació dels Comissaris de l´Estat per a la Seguretat en el Treball, amb fortes competències per a la seva tasca inspectora.