jueves, 11 de diciembre de 2008

EL NOSTRE PROGRAMA: INDÚSTRIA, ENERGÍA I TRANSPORTS


Un aprofitament òptim del desenvolupament de forces productives imposa un criteri de racionalització incompatible amb el fundamentalisme lliberal que deixa al mecanisme del mercat, l´assignació dels recursos i els nivells de producció. Aquest criteri de racionalitat nomès es aplicable a travès de la planificació econòmica que orienta la producció per a fer front a la demanda social de béns. Per a evolucionar en aquesta direcció, el MSR proposa:

La creació del Ministeri d´Economia i Planificació, on la seva tasca estratégica passarà a ser la construcció d´una red d´acollida de dades per a l´aplicació del càlcul econòmic i l´assignació racional dels recursos, amb col.laboració amb les Organitzacions Sindicals, associacions empresarials i administracions autonòmiques i municipals. Aquestes funcions seràn reglades mitjançant una Llei Orgànica de Planificació de la Economía. Els plans a curt, mitjà i llarg plaç seràn especificats anualment per mtjà de la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat. Es reformarà, igualment, la Llei General Pressupostària.
Les reformes legals afectaràn necessàriament a les formes de propietat dels mitjans de producció per a adaptar drets i deures al nou marc de planificació. En concret, es veuràn afectades la Llei de Societats Anònimes, Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, Societats Laborals i Cooperatives. Amb l´objectiu de garantir el sistema financer per a escometre el nou model econòmic també haurà de ser modificada la Llei de Mesures de Reforma del Sistema Financer.
Reconversió ecològica de la indústria: Quan s´examina l´actual sistema industrial des del punt de vista de la ecología política, contrastem que extreu energía de recursos agotables (petroli,carbó, urani…), consuméix matèries primes a un ritme superior al de la seva renovació ( tala de boscos, sobreexplotació de l´aigua dolça …) i produeix deixalles contaminants que es incapaç de reutilitzar (gasos d´efecte hivernacle, CFC´s, residus radioàctius…).Proposem un programa energètic de transició cap a un sistema de producció d´energía basat en les energíes renovables (sol, eòlica, marees, geotèrmica…). Aquest programa de transició ha de començar per l´abandó urgent de l´energía nuclear, la reconversió de les centrals tèrmiques i una política prioritària per al foment de l´estalvi energètic, la cogeneració i l´impuls a les energíes renovables actives (solar, eòlica…) i pasives (arquitectura bioclimàtica).
El desenvolupament sostenible com a objectiu econòmic implica introduïr el concepte d´economía circular en la planificació econòmica. Per economía circular entenem un sistema de producció, distribució i consum que reciclo i reutilitzo en cada fase els residus de la fase anterior, usant com a motor del procès, energíes i recursos renovables.
La incineració que transforma els residus en veríns quimics i impedeix el seu reciclatge, té que ser substituït per plans ecològics de gestió de residus, basats en la penalització de l´embalatge no reutilitzable, la selecció de les basures en origen i el reciclatge.
Paralitzar definitivament privatitzacions d´empreses públiques i defensar la ocupació i les inversions en les comarques afectades pels processos privatitzadors. Vetllar per a que als sectors estratègics com l´energía elèctrica o les telecomunicacions, la orientació mercantilista no ofegui la rentabilitat social necessària.
Reduïr la tarifa elèctrica en les zones productores o afectades per infraestructures de producció elèctrica en almenys un 15%, quantía equivalent a la pèrdua ocasionada en el transport d´energía, amb el que es compensa a les comarques que han patit la servitud de les infraestructures hidràuliques.
Crear un sistema integrat de transports i comunicacions , que el seu objectiu bàsic sigui articular el territori, comunicant totes les seves zones i possibilitant el manteniment de la població.
Potenciar el ferrocarril. Per a això, són necessàries urgents inversions de modernització que fassin invertir el procès de desmantellament de la red de ferrocarrils. Es primarà el benefici social, evitant així que moltes comarques puguin veure´s abocades al seu aïllament i consegüent asfixia econòmica, i amb la ferma convicció de que la millora del servei de trens propiciarà el desenvolupament econòmic dels mateixos. Tot això s´aconseguirà mitjançant la reabertura de linies tancades, ampliació d´horaris, electrificació del conjunt de la red i la construcció de doble vía als trams més transitats. S´aprofitarà la capacitat del ferrocarril com a mitjà de transport de mercaderíes, descongestionant així la red de carreteres de trànsit pesat.
Ampliació de l´ alta velocitat ferroviària (AVE), optimitzant l´utilització de tecnologíes, disenys i inversions nacionals, i prioritzant la eliminació de les seves potencials repercussions negatives per al medi ambient.