miércoles, 12 de noviembre de 2008

EL NOSTRE PROGRAMA: VIVENDA


El MSR defensarà el dret a una vivenda digna tal i com estableix l´actual text constitucional. Per això, intervindrà el mercat del sòl amb objecte d´evitar l´especulació immobiliària, disposant d´un parc immobiliari públic suficientment ampli capaç de controlar els preus, i mitjançant mesures que desincentivin l´existència de vivendes desocupades. Així mateix, s´articularàn iniciatives per a promoure la rehabilitació o renovació de vivendes usades.
Es necessari evitar que els més desfavorits es trobin marginats a l´hora de poder disposar d´una vivenda digna en la qual poder desenvolupar un projecte de vida.
Aquestes vivendes públiques s´intentaràn construïr buscant la seva integració a l´entorn urbà i natural, on la qualitat de vida i els serveis disponibles constitueixin un marc adequat d´integració ciudadana. Des d´aquesta perspectiva, el MSR proposa les següents iniciatives:

Defensar un model urbanístic que potenciï la ciutat com a espai vital i de convivència, modificant l´actual Llei sobre Règim del Sòl, per a aconseguir un creixement urbà de qualitat, que primin les actuacions públiques en els buits urbans existents a l´interior de la ciutat, i que revitalitzi els nostres cascs històrics traient-los de la marginació, l´abandó i l´ostracisme al qual estàn sotmesos després de decades d´especulació i rapinya.
Desenvolupar els mecanismes d´intervenció pública necessaris per a abordar els problemes urbanístics que es produeixen als nostres municipis. Això implicarà reformar la Llei d´Urbanisme, la Llei d´Evaluació de l´Impacte Ambiental, la Llei d´Ordenació de la Edificació, cambiar la Llei sobre el Règim del Sòl i Valoracions i derogar els Decrets sobre Lliberalització al Sector Immobiliàri.
Realitzar un Iventari del Sòl que poseeixen les diferents Administracions Públiques, amb la fí de constituïr un Patrimoni de Sòl Públic, estatal, autonòmic i municipal, que permeti disposar dels terrenys necessaris tant per a la construcció de vivendes de protecció oficial, com per la execució de les infraestructuras necessàries.
Actuar decididament sobre el mercat del sòl, introduïnt al mateix, els terrenys sense ús actual, amb l´objectiu de facilitar l´abaratament del sòl on construïr vivendes protegides a un preu econòmic. Es necessàri evitar la venda innecesaria i especulativa del sòl públic i aprofitar de forma efectiva els mateixos espais en benefici de la comunitat.
Promoure mesures fiscals que penalitzin les vivendes buides amb afany especulatiu, per a permetre emprendre, de forma urgent, la demanda actual de vivendes, realitzant les modificacions necessàries en la Llei d´arrendaments Urbans.
Millorar els mecanismes de control i gestió de les activitats urbanístiques per a evitar l´especulació. Control que serà portat a terme per una secció específica de l´administració estatal: els Comissaris de l´Estat per la Vivenda i l´Urbanisme.
Dissenyar un Pla Quinquennal de Vivendes, amb objecte d´extendre, al màxim posible, el dret a una vivenda digna per a la població demandant mitjançant les següents actuacions: Augmentar els pressupostos per a finançar polítiques socials de vivenda; extendre les ajudes per compra de vivenda a tots els casos de primer accès a la vivenda en propietat, potenciant la quantía de les mateixes en els casos de joves i adquiridors amb menors ingressos, potenciar la rehabilitació de vivendes; permetre fer compatibles les ajudes per compra i rehabilitació; fomentar el mercat d´alquiler de vivendes i desenvolupar programes integrals de recuperació dels cascs històrics.
Ímpuls a l´arquitectura i l´urbanisme bioclimàtics aprofitant les condicions ambientals per a crear benestar als espais públics i als edificis, reduïnt en aquests la necessitat de climatització artificial.
La creació d´espais intermitjos entre l´espai de la vivenda i el públic, per a afavorir l´esbargiment infantil, l´esport, i, en general, els espais d´oci.
Potenciació de la repoblació rural. Creació d´un Organisme Estatal, qual funció sigui facilitar, mitjançant ajudes, a families i persones que desitjin incorporar-se a la vida de pobles en víes d´extinció, fomentant les estructures necessàries per a garantir les necessitats imprescindibles per al bon desenvolupament de les seves pròpies vides i les dels seus fills.