martes, 21 de octubre de 2008

SEMPRE CONTRA LA BANCADesprés dels ultims episodis de pleitesía dels politics davant les exigències de la Banca, i de que el poble treballador estiguem pagant els plats trencats, hem decidit tornar a actuar.Per les Terres de l´Ebre ja s´està informant a la població de qui ha creat la crisi (els banquers ) i qui està tapant amb diner public tot aquest merder (els politics) .El Moviment Social Republicà sempre en lluita contra el capitalisme.

EL NOSTRE PROGRAMA: TREBALL


El món del treball està sofrint profundes transformacions degudes a la revolució tecnològica i a la ofensiva salvatge del capitalisme. Però la seva naturalesa no ha canviat. El treball segueix éssent la principal font de valor i el seu paper en la producció econòmica segueix éssent indispensable. Per això, el treball segueix éssent objecte d´explotació per part de les oligarquíes econòmiques, que intenten, legislatura darrera legislatura, reduïr els drets socials i laborals que els hi permetin augmentar les seves tases d´explotació i l´augment de les plusvàlues. Enfront d´això, el MSR tindrà com a objectiu primordial la defensa dels interessos de les classes treballadores, autèntic ciment sobre el que s´aixeca la Nació.

Acabar amb l´acomiadament lliure. S´eleborarà una reforma de l´Estatut dels Treballadors per a convertir-ho en Llei Orgànica que, entre altres canvis, modifiqui la Secció 4ª relativa a l´extinció dels contractes de treball, per a que en cas de acomiadament improcedent establert per sentencia dels tribunals de lo social , la decissió última correspongui al treballador.
Reduïr per llei la jornada laboral a les 35 hores setmanals, sense que suposi en cap cas reducció salarial, establint-la en successius plaços que garanteixin la negociació col.lectiva i evitin prejudicis en les petites empreses.
Desenvolupar un Pla Nacional d´Ocupació que contingui mesures per a incentivar la creació de nous llocs de treball estables a travès de la reducció de la jornada laboral i de la eliminació de les hores extraordinàries ( llevat de les de extrema necessitat ).
Il.legalitzar les empreses de treball temporal ( ETT ) per haver-se convertit en una fórmula d´explotació abusiva, de precarització laboral, cessió il.legal de treballadors i discriminació dels mateixos. Es derogaría tota la legislació referida a les ETT.
Modificar el texte constitucional i les lleis subsidiàries per a permetre que les Organitzacions Síndicals puguin participar directament en el Legislatiu a travès de les eleccions al Congrès dels Diputats en les condicions que marqui el desenvolupament d´una nova Llei Electoral.
Fomentar la participació dels treballadors en la gestió de les empreses, impulsant transformacions en les relacions empresa-treballadors per a que els treballadors participin en el procès de presa de decissions de l´empresa a travès de la representació als Comitès i Seccions Síndicals.
Establiment d´un salari social per al col.lectiu de parats de llarga durada o aquells amb càrregues familiars.
Establir els Convenis Col.lectius Sectorials com a marc de negociació adequat per a garantir la defensa dels drets laborals i socials i la igualtat de tots els treballadors que perteneixen als mateixos col.lectius, respecte a drets i obligacions. Es faràn les reformes legals precises per no permetre negociacions individuals que rebaixin les condicions establertes als mateixos Convenis Col.lectius.
Reconeixement del dret a sindicació de treballadors autònoms, parats, jubilats, estudiants, ames de casa…
Creació d´una banca síndical
, la qual tindrà en la seva direcció a representants de les organitzacions sindicals que representin als treballadors de cada sector productiu.
La prohibició de tot tipus d´explotació del treball dels menors de 16 anys, inclús sota les pràctiques de formació.
Desenvolupar mesures específiques per a atendre als sectors socials que pateixen de forma més aguda la falta de treball i , per tant, donar prioritat a l´incorporació al mercat laboral de els joves, les dones i les persones majors de 45 anys que es trobin en situació d´atur de llarga durada.
Detectar noves necessitats socials susceptibles de convertir-se en nous sectors laborals, com els denominats nous jaciments de treball: serveis socials, culturals, d´oci, mediàmbientals, etc., prioritzant els proyectes que vagin a crear treball en el medi rural i en zones de risc de desindustrialització. Fomentar la constitució d´empreses d´economía social, ja que aquesta forma societària es la que millor s´adapta a l´oferta d´aquestes noves ocupacions.
Incrementar el salari minim interprofessional a 1000 euros, així com equiparar salarialment i en quant a protecció social als treballadors a temps parcial, als de contractes formatius i als d´empreses de treball temporal mentre existeixin. S´ha de tindre en compte que el SMI espanyol és el més baix de la Unió Europea.
Incrementar les partides pressupostàries destinades a fomentar la seguretat i salut al treball, així com extremar la tasca de la Inspecció de Treball amb la finalitat de reduïr l´elevadissim nombre d´accidents laborals i enfermetats professionals.
Promoure la conciliació de la vida laboral i familiar de tots els treballadors i treballadores. Entre altres mesures, proposem les següents:
Reducció en un terç de la jornada de treball ordinària, sense minvar amb les dèries econòmiques per la cura dels fills menors d´un any, en cas de naixement, adopció i acolliment permanent o preadoptiu.
Reducció d´un terç o la meitat de la seva jornada ordinària de treball per a cuidar directament d´un menor de sis anys o d´una persona disminuïda fisica, psiquica o sensorial, amb el dret a percebre respectivament el 80% i el 60% dels seus emoluments.
Augmentar el nombre d´ Escoles Infantils subvencionades per a que, d´acord amb els plans de producció, permetin conciliar la vida laboral i familiar.
Ampliar els permisos retribuïts als casos d´adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors, així com amb els casos de defunció, accident o enfermetat greu o hospitalització de la persona amb qui conviu conjugalment en qualsevol de les seves formes.
Reglamentar les excedències de fins a tres anys per la cura dels fills menors de 6 anys.
Obligatorietat de reserva del lloc de treball o un del mateix grup professional o de categoría equivalent durant tot el període de excedència.
Considerar com efectivament cotitzats a la Seguretat Social els tres anys de excedència per la cura dels fills i filles.
Reforma del Codi Penal per a imposar penes severes de presó, tant a empresaris com al diferent personal laboral, que actuïn contra els drets i deures adquirits, tant col.lectius com individuals, en el marc de l´empresa. No es permetrà ni l´explotació, ni la picaresca ni cap activitat insolidària entre treballadors.